Üldkoosoleku protokoll (Leichteri päev 28.11.2016)

Eesti Muusikateaduse Seltsi üldkoosolek

28.11.2016, kell 16:15–16:50, EMTA

Protokoll

Päevakorras:

1) Ülevaade seltsi viimasest majandusaastast

2) Majandusaasta aruande kinnitamine

3) Kohapeal tõstatatud küsimused

Üldkoosolekul osalevad 28 seltsi liiget. Koosoleku juhatajaks valitakse ühehäälselt Kerri Kotta ning protokollijana kinnitatakse Anu Veenre. Kuna ei korralisi ega erakorralisi valimisi sel aastal kavas ei ole, on koosoleku päevapunkte vähem.

1) Ülevaade seltsi viimasest majandusaastast

Viimase majandusaasta olulisematest tegevustest nimetab Kerri Kotta 2015. aasta Leichteri päeva, mil ettekannetega esinesid Esa Lilja ja Aare Tool (ettekannete teemad seotud väljaandega Res Musica 7). 2015. aasta Tartu päev oli eriline: pühendatud Urve Lippuse mälestusele. Ettekannete teemadering seostus Lippuse uurimisvaldkondadega ning esinejaskond oli rahvusvaheline. Seltsi kultuurilooline sügismatk toimus septembri lõpus Pihkvamaale ja oli korraldatud koostöös Germalo Reisidega, giidiks Ott Sandrak.

Seltsi liikmete arv on kasvanud viimase aasta jooksul viie võrra – tänase seisuga on EMTSil kokku 92 liiget. Kotta tervitab uusi, viimase aasta jooksul seltsiga ühinenud liikmeid (Kaisa Luik, Lisete Velt, Mark Lawrence, Tiiu Tosso ja Signe Toomla).

2)  Majandusaasta aruande kinnitamine

Majandusaasta aruanne on seltsi kõikidele liikmetele eelnevalt tutvumiseks saadetud (koostaja Anu Veenre) ning revisjonikomisjon (koosseisus Aleksandra Dolgopolova, Eerik Jõks ja Marju Raju) on tutvunud materjalidega põhjalikumalt. Koosolekul kommenteerib aruandega seonduvat Marju Raju, kes toob välja, et revisjonikomisjon koosoleku vormis ei kohtunud, kuid igaüks tutvus materjalidega individuaalselt, Aleksandra ka kulu- ja tuluartiklite alusdokumentidega. Tuuakse välja seltsi peamised tulud ja kuluartiklid, milles põhimõttelisi muutusi võrreldes eelneva paari aastaga ei esine. Rahadega on hästi ringi käidud, kõik kulud on kantud vastavalt turuhinnale (trükiste puhul on saadud isegi väga hea hind). Aruandele on revisjonikomisjoni esimees Eerik Jõks ka juba alla kirjutanud.

Kerri Kotta teeb koosolekule ettepaneku majandusaasta aruande kinnitamiseks. Koosolek kinnitab majandusaasta aruande ühehäälselt. Vastuhääli ja erapooletuid ei ole.

3) Kohapeal tõstatatud küsimused

Mart Humal palub Kerri Kottal kommenteerida viimast, st Vilniuses toimunud Balti muusikateaduse konverentsi.

Kerri Kotta: “Otseselt see seltsi tegemisi ei puuduta. Olin ainus esineja Eestist, paar ettekannet oli ka Lätist, ülejäänud Leedust. Konverentsi teemaks olid rahvuslikud koolkonnad 19.–21. sajandil. See kujunes pisut problemaatiliseks. Arutelupunktiks sai, kuidas rääkida rahvuslikest koolkondadest 20. ja 21. sajandi kontsekstis, sh professionaalse muusika kujunemise kontekstis (just Balti maades). Ettekandeid oli seinast seina. Ühed arvasid, et teemapüstitust saaks edasi arendada uues võtmes, näiteks enesekolonisatsiooni teooriast lähtuvalt. Teised leidsid, et võiks jätkata senises paradigmas. Kohati tekkisid tulised vaidlused.”

Toomas Siitan: “Kas tajusid mingit muutust Balti konverentside toimimises-korraldamises?”

Kerri Kotta: “Senised korraldajad enam kaasa ei teinud. Mitmed noorema generatsiooni liikmed (näit doktoriõpingute juht) olid seisukohal, et Balti konverentside korraldamisega võiks jätkata juhul, kui profiil muutuks. Nii et arusaamine muutuse vajalikkusest on tasapisi küpsenud ka sealpool. Ülejärgmisel aastal peaks konverents toimuma Riias ja seejärel saab vaadata, kas jätkata ka siin. Oli ka mõtteid selles osas, et kas toimunud jääb ehk viimaseks.”

Jaan Ross küsib ka Läti esinejate kohta ning Kerri Kotta toob välja mõned nimed.

Kerri Kotta: “Kas kellelgi on ideid järgmise, 2017. aasta Tartu päeva või sügismatka osas? Milliseid teemasid võiks 2017. aastal käsitleda? Kui kellelgi peaks mõtteid tekkima, siis andke juhatusele teada. Ürituste toimumisaega saab sättida mh välisesinejate järgi. Eelmisel aastal saime sügismatka idee just oma üldkoosolekult.”

Arutatakse Tartu päeva võimalikku kuupäeva, kuid seda veel ei fikseerita. Toimumiskohaks võiks olla Eesti Rahva Muuseum. Mõlemat küsimust arutab põhjalikumalt seltsi juhatus järgmise kalendriaasta algul.