Üldkoosoleku protokoll (Leichteri päev 18.11.2013)

Eesti Muusikateaduse Seltsi üldkoosolek

Aeg: 18.11.2013 kell 16.15–17.10
Koht: EMTA, auditoorium A402
Kohal 30 seltsi liiget, sh 2 volitatud häält (vt. lisa 1, registreerunute nimed)
Protokollis Anu Veenre, seltsi sekretär

Päevakord

1. Seltsi esimehe Toomas Siitani sõnavõtt. Tegevusaasta aruanne

2. Revisjonikomisjoni esimehe Raili Sule aruanne seltsi finantstegevusest

3. Juhatuse asendusliikme valimine

4. Kohapeal tõstatatud küsimused

1. Seltsi esimehe Toomas Siitani sõnavõtt. Tegevusaasta aruanne

Toomas Siitan (TS): Põhjalikuma ülevaate seltsi tegevusest leiate Res Musica 5 numbri kroonikast. Juhatus jätkas tööd üle-eelmisel aastal valitud koosseisusus, volitus kestab veel aasta. Rahulik aasta on olnud, sest erilisi üritusi või konverentse polnud. Tavapärased tegevused Leichteri päeval, Tartu päev. Sügismatk toimus Läänemaale. Järgmisel aastal on meie, st muusikateaduse osakonna ja seltsi kord korraldada Balti konverents. Siin on üks asi, mida tahaksin teiega arutada. Olen pettunud Baltiriikide koostöös, sest reeglipäraselt me Läti ja Leedu kolleegide tegemiste kohta infot ei saa. Ametlikku kutset näiteks eelolevale Vilniuse konverentsile pole saabunud. [See saaks toimuma lähestikku järgmise Balti konverentsiga.]

Margus Pärtlas (MP): EMTA-le tuli küll kutse, aga ma ei teadnud seda edasi saata.

Urve Lippus (UL): See kõnealune ja lähenev Leedu konverents ei konkureeri meiega mingilgi moel. Sealne haridusministeerium on eraldanud raha modernismi uurimiseks Leedus, mistõttu sündmus ei ole seotud Balti konverentside tsükliga.

TS: Järgmine konverents peaks toimuma minu grandi alt ja oleks siis ka ühtlasi Balti konverents. Võimaliku ajana oleme mõelnud novembri peale. Greifswaldis toimub samuti lähedasel ajal üks konverents, mis ehk hakkab häirima. Kas oleks mõtet lükata Balti konverents 2015. aasta algusesse [tavapäraselt on see olnud sügisel]?

UL: Leedu üritus ei ole kunagi seotud ajalooteemaga. Kui meie teeksime konverentsi 17. ja 18. sajandi uurimisest, siis need uurimisringkonnad on täiesti erinevad. Ja leedukad tuleksid hea meelega siia.

TS: 17. ja 18. sajand jääb äkki Balti poole pealt kitsaks teemaks, võiks juurde panna midagi ajalookirjutusse üldisemalt puutuvat. Aga selline meil üsna alles ju oli [Viitab 2012. aasta veebruaris toimunud rahvusvahelisele konverentsile]. Sisulise poole pealt ei ole hetkel rohkem midagi rääkida. Seltsi rahaseis peaks olema küllaltki lahe.

2. Revisjonikomisjoni esimehe Raili Sule aruanne seltsi finantstegevusest 2012–2013 [hõlmab perioodi 01. oktoober 2012–30. september 2013]

Raili Sule (RS): Revisjonikomisjonil on olnud hea teha oma tööd ja [toimunut] kontrollida, sest aruandlus on seltsi sekretäri poolt selgelt esitatud. Elektrooniliselt laiali saadetud dokumendiga olete ka teie kõik saanud eelnevalt tutvuda [viitab Anu Veenre koostatud finantsaruandele, mis sai eelnevalt seltsi liikmetele meilitsi laiali saadetud]. Revisjonikomisjon on lisaks tutvunud erinevate alusdokumentide, sh tulu- ja kuludokumentidega. Mul ei ole aruandele midagi sisulist lisada. Kas on kellelgi midagi küsida, näiteks Anu Veenrelt?

MP: Kas võiksite välja tuua mõned olulisemad numbrid, kuluartiklid?

RS: Rõõmustas see, et raha on seltsil praegu peaaegu 500 euro võrra rohkem kui eelmisel sügisel. [loetleb tulude ja kulude peamisi liike, nimetab Res Musica väljaandmisega seotud kulusid, samuti väiksemaid kulusid nagu notari ja postikulud. Tartu päev, sügismatk koos muuseumite külastamise ja majutusega, Kotzebue konverentsi kulud].

TS: Unustasin enne mainida Kotzebue konverentsi, olime selle sündmuse korralduslikud partnerid. Seltsi peamised toetajad on Teaduste Akadeemia ja Eesti Muusikanõukogu, mis on rahastanud Res Musica väljaandmist. Muidugi on oluline ka liikmemaksude kogumine.

Finantsaruanne pannakse kinnitamiseks hääletamisele. Poolthääli 32 (koos volitatud häältega), vastuhääli ja erapooletuid ei ole. Aruanne loetakse kinnitatuks, mida tõendab ka revisjonikomisjoni esimehe allkiri finantsaruandel.

3. Juhatuse asendusliikme valimised

TS: Sooviksin järgnevas esineda avaldusega, mis seondub asjaoluga, et sel sügisel määrati mind muusikateaduse osakonna juhatajaks (valimisi pole veel toimunud). Tahaksin jätkata traditsiooni, mille seadis kunagi sisse Urve Lippus: See on, et neid kahte struktuuri [peab silmas muusikateaduse osakonda ja seltsi] tuleks hoida üksteisest veidi eemal, et need päriselt ei kattuks. Pean seda heaks põhimõtteks ja seetõttu palun end vabastada juhatuse liikme kohustustest. Kuna ma selle avalduse nüüd tegin, siis annaksin ka koosoleku järgneva juhtimise üle seltsi aseesimehele Kerri Kottale.

Kerri Kotta annab seltsi poolt Toomas Siitanile üle lilled ja tänab teda pikaajalise töö eest seltsi juhatuses.

Kerri Kotta (KK): On veel kaks olulist momenti, mida täna arutada. Esimene on seotud Toomase avaldusega, mistõttu seltsi juhatusele tuleb valida asendusliige [korralised juhatuse valimised toimuvad järgmisel sügisel]. Kui Toomas mõni aeg tagasi mõtte oma taandamistest välja käis, siis arutasime ka seda juhatuse sees. Kõik teised liikmed on nõus juhatuses jätkama.

MP: Äkki oleks Toomas siiski nõus jätkama juhatuses veel üks aasta? Muidu tuleb ette võtta tülikas käik notari juurde. Ja aasta pärast on jälle uued valimised.

UL: Notari juures tuleb nagunii käia [viitab erinevatele õigusaktidele].

TS: Tahaksin siiski täielikku taandumist. Sellest 21-st aastast oli mul ehk paus juhatuse liikmena, kuid teeksin siiski ettepaneku [taanduda]. Valime juhatuse liiget, mitte esimees, viimane määratakse juhatuse siseselt.

KK: Sellisel juhul ootaksin üldkoosolekult ettepanekuid kandidaatide esitamiseks [vabanenud] juhatuse liikme kohale.

Jaan Ross: Kes on olemasolevad juhatuse liikmed?

KK: Allan Vurma, Anu Schaper, Maarja Kindel ja mina.

TS: Kommenteeriksin seda, et kaks juhatuse liiget [Anu Schaper ja Maarja Kindel] viibivad hetkel Berliinis. Asjade arutamine on käinud meilitsi ja eemalviibivad liikmed on alati olnud asjaga hästi kursis. Eriti võiks seda öelda Anu Schaperi kohta, kes on juba pikemalt Berliinis – ta on sageli kõige aktiivsem, koosolekutel osaleb skaibi teel. Kuna mõlemad olid valmis juhatuses jätkama ning Maarja tuleb sügiseks ka tagasi, siis ei näe siin probleemi. Teeksin omaltpoolt ettepaneku esitada juhatuse liikme kandidaadiks Kristina Kõrveri, kes on andnud mulle selleks ka eelneva nõusoleku. Tooksin välja tema seotuse Pärdi keskusega, teisalt oleks ka hea, kui juhatuses on inimesi, kes ei ole seotud osakonnaga.

KK: Laialisaadetud kirjas oli ümbervalimist ka nimetatud, nii et see ei tule teile üllatusena. Ehk on mõtteid teiste kandidaatide osas?

Teisi kandidaate ei esitata. Üles seatakse üks kandidaat – Kristina Kõrver

KK: Kas üldkoosolek on nõus, et meil on üks kandidaat?

Üldkoosolek on nõus.

KK: Siis teeksime lahtised valimised ehk hääletamise. Andke palun käega märku, kes on nõus, et juhatuse asendusliikmeks saab Kristina Kõrver?

Tõusevad 30 kätt, neile lisanduvad 2 volitatud häält. Vastuhääli ega erapooletuid ei ole.

KK: Kristina Kõrver on valitud ühehäälselt EMTSi juhatusse.

Kristina Kõrveri volitus juhatuse asendusliikmena hakkab kehtima alates tänasest (põhikirja punkt 5.2 järgi)

4. Kohapeal tõstatatud küsimused

Kerri Kotta annab võimaluse kohapeal tõstatunud küsimusteks. Küsimusi ei ole.

KK: Lähenemas on väga esinduslik rahvusvaheline muusikateooria konverents, mis toimub jaanuari 2. nädalal. 7. ja 8. jaanuari üritused toimuvad EMTAs, hiljem Pärnu raamatukogu saalis Endla teatri juures. Registreerunuid on üle 45, kohal ka maailmatipud nagu Hepokoski, Caplin jt. Konverentsi teemaks on muusikaline vorm, mida siis vaadeldakse eri tasanditel. Vormi analüüsitaks ka ebatraditsiooniliste, näiteks statistiliste vahenditega, ja oma paneel on muidugi Schenkeri analüüsimeetodi rakendajatel.

Kerri Kotta nimetab veel, et konverentsil analüüsitakse nii tonaalset kui ka mittetonaalset muusikat, Pärnus just 19. ja 20. sajandi teoseid. Viimane osa saab toimuma koguni Pärnu spaas. Huvitanutel palub ta end registreerida.

RS: Millal konverentsi päevakord selgeks saab?

KK: Üldjoontes on see valmis ja lähiajal saadetakse see ka tutvumiseks laiali. Konverents kestab neli täispäeva.

Maris Kirme: Kuidas on lood öömajaga?

KK: See konkretiseerub pärast 1. detsembrit. Oleme broneerinud konverentsi tarbeks terve hotelli, mis mõeldus eelkõige külaliste majutamiseks. Kui seal jääb kohti üle, siis oleks ka seal võimalik ööbida.

MP: Mis hotelliga on tegu?

KK: Victoria.

Mart Humal: Ka Pärnu raamatukogu saalis on klaver? Seda läheb paljudel vaja.

KK: Uurin järgi, igal juhul saab see seal olema.

Gerhard Lock ja Heidi Heinmaa kinnitavad, et seal korraldatakse kontserte ja ilmselt on pill ka kohapeal olemas.

KK: Kas olete nõus, et kuulutan koosoleku ametliku osa lõppenuks?

Koosolek on nõus. Urve Lippus annab kõigile edasi ka tervitused Outi Jyrhämält, kes on vabakutseline ja otsib tööd. Tema poole võib pöörduda mh soome-eesti ja eesti-soome tõlkeküsimustes.

[Protokolli on kinnitanud Eesti Muusikateaduse Seltsi aseesimees Kerri Kotta]