Juhatuse koosoleku protokoll 17. oktoobril 2011

EMTSi juhatuse koosolek 17. oktoobril 2011 Eesti Muusik- ja Teatriakadeemias

Aeg: 17.10.09 kell 18–19.30

Koht: EMTA, C-209

Kohal: Toomas Siitan, Kerri Kotta, Kaire Maimets-Volt, Anu Veenre, Anu Schaper

Protokollis Anu Schaper

1. Seltsi rahaasjad

Anu Veenre annab ülevaate TA rahadest: praegu on arvel ca. 1900 €, aasta lõpuni on meil kasutada ca. 2300 €. Sularaha on peale selle 160 €.

Anu Schaper: Res Musica trükiks läheb ca. 1300 €.

Toomas Siitan: Eelmisel aastal maksti ka sekretär Anu Veenrele palka; kui seda teha ka tänavu, tuleks summa määramiseks oodata rahade laekumised ära.

Anu Veenre tõstatab küsimuse finantsaruannete kohta; neid teevad nii sekretär kui raamatupidaja. Selgub, et viimase aruanne on oluline maksuameti jaoks; Leichteri päevaks on vaja sekretäri aastaaruannet ja selle peaks saatma enne liikmetele.

2. Leichteri päeva korraldamine

Leichteri päev toimub 21. novembril. Ettekannetega esinevad juubilarid Anu Kõlar ja Kristel Pappel ja kummaltki üks õpilane. Põhikirja järgi tuleb kaks nädalat enne üldkoosolekut saata seltsi liikmetele Leichteri päeva kava ja selles kirjas võiks kõigil paluda mõelda ka juhatuse liikmete kandidaatide üle. Otsustatakse, et kohe saadab Toomas Siitan seltsi liikmetele välja teate Leichteri päeva toimumise kuupäeva ja selle kohta, et kavas on põhikirja muutmine, milleks on vaja kvoorum kokku saada, samuti et volitused teiste eest hääletamiseks tuleb saata õigel ajal ja kirja/meili kujul.

Leichteri päevaks tuleb auditoorium kinni panna kella 16.15-ks, samuti ooperistuudio, kus toimub hiljem juubilaride õnnitlemine. Anu Veenre lubab ruumid kinni panna.

Toomas Siitan teeb ettepaneku alustada Leichteri päeva üldkoosolekuga ja jätta ettekanded hilisemaks, kuna hulk mitte-seltsi-liikmeid tahaks tulla ainult juubilare kuulama ja õnnitlema.

Otsus: alustatakse üldkoosolekuga (16.15–17.15), mille järel on veerandtunnine paus kuni 17.30. Ettekanded peaksid lõppema kella seitsmeks.

Anu Veenre: Kes teeb kohvilaua?

Otsus: Kui vähegi raha jätkub, siis võiks kohvilaua teha EMTA kohvik, et kõik saaksid ettekandeid kuulata.

3. Põhikirjamuudatused

Leichteri päeva üldkoosolekuks tuleb ette valmistada ka põhikirja muudatused ja ka need saata enne koosolekut seltsi liikmetele.

Toomas Siitan: Kas tuleb saata ka ettepanek selle sätestamiseks, kui pikaks ajaks juhatus valitakse? Kodukorra hädalahendus on praegu 2 aastat. Võiks panna hääletusele, kas tuleks see aeg sätestada, ja kui tulemus on jah, teha ettepanek, et juhatus valitaks 3 aastaks.

Kõik on nõus.

Toomas Siitan: Üldkoosolekul hääleõigusliku kvoorumi kohta määrab seadus praegu:

„§ 21. Üldkoosoleku läbiviimine
(1) Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja mittetulundusühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid. Mittetulundusühingu põhikirjas võib sätestada, kui suure osa mittetulundusühingu liikmete osavõtul on üldkoosolek otsustusvõimeline ning millises korras kutsutakse uus üldkoosolek kokku sel juhul, kui üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv mittetulundusühingu liikmeid.“

Meie põhikirjas seisab: (4.9.) „Kui vajalik kvoorum puudub, peab juhatus kokku kutsuma uue üldkoosoleku, mis toimub mitte varem, kui 7 päeva ja hiljemalt 14 päeva pärast esimest üldkoosolekut. See üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohale on tulnud vähemalt üks (1) seltsi liige.“ See tuleks ära muuta. Kas üldse sätestada kvoorumi suurus?

Kerri Kotta: Ei.

Arutelu järel otsustatakse, et kvoorumi suurust ei määrata ja et põhikirjamuudatuste üle konsulteeritakse enne üldkoosolekut juristiga, kes sõnastab muudatused.

Kõik juhatuse liikmed ei või praegu esindada seltsi kõigis õigustoimingutes (põhikiri, 5.5). Toomas Siitan teeb ettepaneku see ära muuta; eriti sekretäril on vaja olnud näiteks seltsi nimel pangas käia.

Anu Veenre: See sekretäri ei puudutaks (tema juhatuse liige pole ja pangatehinguid ikkagi teha ei saa).

Toomas Siitan teeb ettepanku sel juhul valida Anu Veenre ühtlasi juhatuse liikmeks.

Kuna sekretäril on vaja olnud ka pangas kohal käia, aga volitust selleks pole, siis otsustatakse ka selles küsimuses juristiga konsulteerida.

Põhikiri sätestab:

„5.8. Juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, nii et kõik liikmed kirjutavad alla samasisulisele dokumendile. Telefaksi teel saadetud teade on pädev tõendamaks, et dokument on alla kirjutatud.“

Toomas Siitan teeb ettepaneku asendada ,telefaks’ ,e-mailiga’, kuna juhatus lepib sageli asju kokku meilitsi.

Kõik on nõus.

Anu Veenre: Kui sageli on põhikirja järgi vaja maksta liikmemaksu ja mida teha seltsi liikmetega, kel liikmemaks kaua tasumata?

Toomas Siitan: Kui 3 aastat on maksmata, võib liikme seltsist välja arvata (selle otsustab juhatus 2/3 häälteenamusega). Põhikirja vastu eksimise puhul väljaarvamise peab otsustama üldkoosolek.

Loetakse kokku kauaaegsed võlglased, keda on omajagu.

Toomas Siitan teeb ettepaneku saata kauaaegsetele võlglastele personaalne meeldetuletus enne koosolekut (sõnastuses „võlg on nii- ja niisugune; palume lähemal ajal määratleda oma seos seltsiga“).

Arutelu tulemus: kõik on nõus; võlglastele otsustatakse peale meeldetuletust anda nädal aega reageerimiseks. Meiliaadressita liikmetega võetakse / palutakse kellelgi personaalselt kontakti võtta.

4. Juhatuse valimised

Valimised peavad olema salajased ja ei tohi toimuda ühise nimekirja alusel (põhikiri, 5.2). Kui pole ühist nimekirja, tekiks ka pingerida, mille alusel kutsuda juhatusse liikmeid, kui mingil põhjusel keegi enne järgmisi valimisi lahkub.

Kaire Maimets-Volt soovib end juhatusest taandada. Ülejäänud juhatuse liikmed on nõus valituks osutumisel jätkama.

Toomas Siitan: oleks ilus, kui juhatus esitaks üldkoosolekul ka ise 5 kandidaati.

Toimub arutelu võimalike kandidaatide üle, ühena võimalikest jääb sõelale Hanna Kõrvel (Tartu), kellega Toomas Siitan võtab ühendust. Tõstatatakse veel kord küsimus Anu Veenre juhatuse liikmeks astumisest. Tõdetakse, et vahel on suurem juhatus (st. viis juhatuse liiget pluss sekretär) end õigustanud.

5. Revisjon

Praegu on revisjonikomisjonis kolm liiget ning liikmete arvu otsustatakse mitte muuta. Revisjonikomisjonile tuleb saata aastaaruanne samuti kaks nädalat enne üldkoosolekut ning kui see on ka liikmetele laiali saadetud, ei pea komisjon seda enam koosolekul ette lugema, vaid ainult hindama.

6. Tõstatuvad küsimused

Anu Schaper: Kas põhikiri on kodulehel üleval?

Otsus: panna põhikiri kodulehele üles enne üldkoosolekut.

Anu Veenre: Eelmisel aastal alustasime traditsiooni salvestada Leichteri päeva ettekanded. Kas jätkame?

Toomas Siitan võtab oma päris korraliku salvestaja kaasa.