Aastakoosoleku protokoll (Leichteri päev, 21.11.2011)

Eesti Muusikateaduse Seltsi üldkoosoleku protokoll

Aeg: 21.11.2011 kell 16.15–17.30

Koht: EMTA, auditoorium A402

Kohal 33 liiget, 12 liiget delegeerisid oma hääled

Protokollis Anu Schaper

Päevakord

1. Aruanne EMTSi tegevusest 2010./2011. aastal (Toomas Siitan)

2. Aruanne EMTSi finantstegevusest (Anu Veenre / Raili Sule)

3. EMTSi põhikirja parandused

4. EMTSi juhatuse valimised

5. Esitlused (Res musica III) ja kohapeal tõstatatud küsimused

1. Aruanne EMTSi tegevusest 2010./2011. aastal (juhatuse esimees Toomas Siitan)

Ettekandepäevad: eelmine Leichteri päev oli Pärdile pühendatud, toimus kaks ettekannet (välisliikmed Andreas Waczkat ja Saale Kareda); ka Tartu päeval esines välisliige – Folke Bohlin; päev oli pühendatud 17. saj. muusikaelule ja muusikateatrile.

Uuendatud koduleht on välja pandud; seal on ka liikmetele mõeldud sfäär. (Urve Lippuse täpsustus: seal on üleval seltsi liikmete tööd, mis on meie arhiivis, aga pole raamatukogus.)

Auliikme Bohlini 80. juubeli puhul õnnitlesime teda – EMTS on (lootusetult valesti) kirjas Bohlini juubelikogumikus õnnitlejate nimekirjas, kogumik peaks ka EMTA raamatukogusse jõudma.

Esseekonkurss: seekord oli vähem osavõtjaid, aga samas on üks osavõtja nüüd meie 1. kursuse tudeng; konkursil on järelikult oma mõju olnud.

Teaduste Akadeemia liikme valimine: EMTSi juhatus esitas kandidaadiks Arvo Pärdi.

Toimus ka sügismatk Setomaale 10.–11.09.

Küsimusi pole; koosolek kiidab juhatuse tegevuse üksmeelselt heaks.

2. Aruanne EMTSi finantstegevusest (Anu Veenre / Raili Sule)

Seekord saadeti aruanne meilitsi eelnevalt laiali, seetõttu loetakse kohapeal ette ainult olulisemad rubriigid. Aruandeperiood on 1.10.10–30.09.11.

Raili Sule ütleb tänusõnad Anu Veenrele korrektse vormistuse eest ja tutvustab olulisemaid kulusid-tulusid. Seis aruandeperioodi lõpus: 1501,36 €.

Raili Sule avaldab ka lugupidamist sisuka sügismatka eest ja peab suureks plussiks, et saime kõik koos bussis olla.

Toomas Siitani kommentaar: Bussiga sõit oli ka kallim, seetõttu on see mõtlemise koht. Toomas Siitan tänab samuti Anu Veenret finantsasjade ohjes hoidmise eest.

Üksmeelselt kiidetakse finantsaruanne heaks.

3. EMTSi põhikirja parandused

Kvoorum (põhikirja punkt 4.9)

Juhatuse ettepanek: Punkti esimeses lauses (Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole seltsi hääleõiguslikest liikmetest ja käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet.) teha asendus: „üle poole” asemele „2/10”.

Toomas Siitan: MTÜ seadus on seltsi asutamisest alates muutunud (kvoorumi osas). Notar soovitas siiski mingi kvoorumiprotsendi sisse jätta. Senine 50 % tekitab olulise probleemi, kuna selts on oluliselt kasvanud.

Anu Veenre: Seltsil on praegu 78 liiget.

Toomas Siitan: On ka välisliikmeid, kes koosolekule kohale tulla ei saa. Asendust (senise 50 % asemele 2/10) soovitas notar. Määra üle võime arutleda.

Koosolek kiidab põhikirjamuudatuse ühehäälselt heaks.

Juhatuse volituse kestus (punkt 5.2)

Juhatuse ettepanek: punkti esimeses lauses (Juhatusse valitakse üldkoosolekul salajasel hääletamisel häälte enamusjärjekorraga viis (5) liiget.) teha täpsustus ja määrata voliaeg kindlaks.

Toomas Siitan: Kaua aega oli volitus 1 a., hiljem muudeti 2 a. Seaduses pole voliaega ette nähtud, kuid kui pole määratud, on see eeldatavalt 3 ja ei tohi olla pikem kui 5 a. Juhatus leiab, et 3-aaastane periood on mõistlik.

Eerik Jõks: Arvukates MTÜdes, kus liige olen, on kõikides 3 a.

Muudatus kiidetakse ühehäälselt heaks.

Seltsi esindamise õigus (punkt 5.5)

Juhatuse ettepanek: Anda seltsi esindamise õigus õigustoimingutes kõigile juhatuse liikmetele (seni on ainult esimehel või tema puudumisel aseesimehel või ühiselt kahel juhatuse liikmel.)

Toomas Siitan: See punkt on jälle vanast tüüppõhikirjast võetud; oluline on see nt pangatehingute puhul, kuid tuleb ette üliharva, kuna kõik käib interneti kaudu. Siiski on vahel probleeme tekitanud.

Sellele punktile esitatakse vastuväiteid (nt Urve Lippus, Eerik Jõks): viis juhatuse liiget on liiga palju, sellised tehingud on tänapäeval marginaalsed.

Suure enamusega jäetakse punkt muutmata

Punkt 5.8

Juhatuse ettepanek: Kustutada punkti teine lause (Telefaksi teel saadetud teade on pädev tõendamaks, et dokument on alla kirjutatud.)

Ettepanek vastu võetud.

Ettepanek liikmelt Marju Rajult asendada põhikirjas sõna „esimees” mõne sooneutraalse sõnaga

Arutelu järel otsustatakse panna ettepanek hääletusele.

Muutmisele on 3 poolthäält, 13 erapooletut, seega seda punkti edasi ei arutata.

4. EMTSi juhatuse valimised

[Seni olid juhatuses Toomas Siitan (esimees), Kerri Kotta (aseesimees), Maarja Kindel, Kaire Maimets-Volt ja Anu Schaper.]

Toomas Siitan: Senise juhatuse koostöö on produktiivne, probleeme polnud. Esitaksin selle koosseisu juhatuse poolt uuesti hääletusele; ainult Kaire Maimets-Volt taandas end; teen ettepaneku ülejäänud 4 juhatuse liiget juhatusse tagasi valida. Ootan teie ettepanekuid; üks liige on ka puudu.

Kaire Maimets-Volti täpsustus: Soovin end taandada, kuna olen olnud juhatuse liige 10 a., ideed ammendunud ja tahaks anda teistele võimalusi.

Juhatuse liikmeks hakkamise kohta tehakse ettepanek järgmistele inimestele: Eerik Jõks, Allan Vurma, Lilian Langsepp, Jaan Ross, Aleksandra Dolgopolova. Neist ainult Allan Vurma on nõus kandideerima.

Urve Lippus: Kas juhatus Tartu liikmetele pole mõelnud?

Toomas Siitan: Oleme, Lilian Langsepp pakuti välja, Hanna Kõrveliga rääkisime varem ja ta polnud nõus.

Arutlusel on ka väga värske liikme (Toomas Siitan: keda sellest hoolimata saab valida) kandidatuur, kuid jääb tema hõivatuse tõttu kõrvale.

Eerik Jõks: Teen ettepaneku nimekiri sulgeda.

Anu Schaper: Kuid on vaja lisakandideerijaid juhuks, kui keegi juhatuse liikmetest 3 a. jooksul lahkub.

Toomas Siitan, Eerik Jõks esitavad vastuargumente (puuduoleva liikme saab valida ka Tartu päeval või hiljemalt järgmisel Leichteri päeval).

Urve Lippus: Salajane hääletus on ikkagi vajalik.

Määratakse häältelugemiskomisjon: Anu Veenre, Tiina-Mai Keskpaik, Aleksandra Dolgopolova.

Toomas Siitan: Vaja on ka 3-liikmelist revisjonikomisjoni. Praegu Raili Sule (esimees), Lilian Langsepp, Gerhard Lock. (Tänan ka Railit!) Kas teil on teistsuguseid ettepanekuid?

Ettepanekud: Tiina-Mai Keskpaik, Eerik Jõks.

Hääletusele lähevad järgmised kandidaadid: Juhatuse liikmeteks: 1. Anu Schaper 2. Maarja Kindel 3. Kerri Kotta 4. Toomas Siitan 5. Allan Vurma; revisjonikomisjoni liikmeteks I Raili Sule II Lilian Langsepp III Eerik Jõks

Toomas Siitan: Kui mõni liige ei saa vähemalt pooli hääli, ei osutu ta valituks.

Tulemus: sedeleid kokku 45, neist 12 on delegeeritud hääled. Hääli anti järgmiselt:

Anu Schaper 43 Raili Sule 43

Maarja Kindel 42 Lilian Langsepp 41

Kerri Kotta 44 Eerik Jõks 44

Toomas Siitan 43

Allan Vurma 42

Kõik kandideerijad osutusid valituks.

5. Esitlused (Res musica III) ja kohapeal tõstatatud küsimused

Toomas Siitan ütleb õnnitlussõnad numbri koostajale Kerri Kottale.

Kerri Kotta tutvustab uut numbrit: see on eelmistest natuke erinev, ingliskeelne ja eestikeelsete resümeedega, kuna põhiartiklid kirjutati viimase muusikateooria konverentsi ettekannete põhjal. Nagu ikka, olid meil anonüümsed retsensendid; tegemist on valdavas osas väga kõrgetasemeliste retsensentidega, isegi Cambridge’ist ja Oxfordist. Valisime vaid artiklid, mis said vähemalt ühe positiivse retsensiooni, kui teine polnud päris eitav. Oli ka väljajäänud artikleid. Teema on Schenkeri analüüs.

Kerri Kotta avaldab ka tänu Mart Humalale, kes andis suure panuse selle numbri ilmumisse.

Raili Sulel on uuele juhatusele ettepanek: võiks anda regulaarselt teada muusikateadlaste liikumistest väljaspool (konverentsidel jne), nt Sirbis.

Võimalike kanalitena pakutakse kodulehe uudiste rubriiki (Toomas Siitan), Res Musica kroonika rubriiki (Mart Humal).

Mart Humal: Ka EMTA aastaraamatus ilmuvad need andmed.

Eerik Jõks: Selles küsimuses võiks ka ERRi inimestele inspiratsiooni anda.