Aastakoosoleku protokoll (Leichteri päev 19.11.2012)

Eesti Muusikateaduse Seltsi üldkoosolek

Aeg: 19.11.2012 kell 16.15–16.40

Koht: EMTA, auditoorium A402

Kohal 26 seltsi liiget

Protokollis Anu Veenre

Päevakord

1. Aruanne EMTSi tegevusest 2011./ 2012. aastal (juhatuse esimees Toomas Siitan)

2. Aruanne EMTSi finantstegevusest (revisjonikomisjoni aseesimees Eerik Jõks)

3. Kohapeal tõstatatud küsimused

5. Raamatute esitlused (Res Musica IV, Composition as a Problem VI, Encapsulated Voices.

Estonian Sound Recordings from the German Prisoner-of-War Camps in 1916–1918)

1. Aruanne EMTSi tegevusest 2011./ 2012. aastal (juhatuse esimees Toomas Siitan)

Eelmise aasta üldkoosolekul hääletuse tulemusel sisse viidud muudatused seltsi põhikirjas on notari juures seadustatud. Selle üks punkte puudutas kvoorumi nõuet, mille järgi on tänasele koosolekule kogunenud 26 liiget piisav, et koosolek oleks otsustusõiguslik.

Ettekandepäevad: Eelmise Leichteri päeva ettekanded pidasid juubilarid Kristel Pappel ja Anu Kõlar ning nende õpilased.

Selts osales veebruarikuus toimunud rahvusvahelise konverentsi “New music in history writing and new approaches to writing music history” korraldamisel. Korraldustöö oli hea. Kokku 24 ettekannet, sh välisreferendid. Praegu on kavandamisel konverentsi kogumiku koostamine.

Tartu päeva ettekanded jagunesid muusikateooria ja etnomusikoloogia valdkonna vahel, mida koordineerisid vastavalt Mart Humal ja Žanna Pärtlas. Mõlemad esinesid ka ettekandega.

Septembri lõpul toimunud sügismatkast Lahemaale ei võtnud ma ise osa, kuid kuuldud muljed on positiivsed. Suur tänu Allan Vurmale, kelle õlule korraldustöö seekord suuremas osas jäi.

Selts on seotud ka Res Musica uue numbri välja andmisega, mille rahastus tuli osaliselt Kultuuriministeeriumi poolt uuesti avatud muusikatrükiste toetusprogrammi kaudu. Tänada tuleb ka Eesti Teaduste Akadeemiat jätkuva tegevustoetuse eest ning Kultuurkapitali veebruarikuise konverentsi osalise finantseerimise eest.

Küsimused:

Mart Humal: Kas kõnealuse konverentsikogumiku ettekanded avaldatakse Res Musicas?

Toomas Siitan: Ei, see tuleb eraldi kogumik.

Jaan Ross: Kas kogumiku kirjastus on juba teada?

Urve Lippus: Mõtleme kolme kirjastuse peale, Routledge (millel on sari Journal of Baltic Studies), Ashgate ja University of Rochester. Kontaktisikud on olemas, palju sõltub kogumiku kvaliteedist.

2. Aruanne EMTSi finantstegevusest (Eerik Jõks)

Aruandeaasta on hästi läbiviidud ja koostatud. [Teeb ülevaate rahalistest vahenditest.] Suuremad tulud ja kulud on kõik aruandes nimetatud, raamatupidamine korras. Revisjonikomisjon märkas, et täpselt pooltel seltsi liikmetest, st 40.-l liikmel on liikmemaks 2011. aasta eest või varasemastki tasumata. Seltsi paberarhiivis võiks säilitada ka koosolekute protokolle, praegu on osad neist olemas vaid elektrooniliselt. Teen ettepaneku aruande kinnitamiseks.

[Revisjonikomisjoni aseesimene Eerik Jõksi ettepanekul aruanne kinnitatakse. Vastuhääli ja erapooletuid ei ole.]

3. Kohapeal tõstatatud küsimused

Merike Vaitmaa: Kodulehel võiks üleval olla seltsi arvelduskonto number ja liikmemaksu suurus.

Anu Veenre: Kodulehel on arvelduskonto number seltsi kontaktide juures olemas. Liikmemaksu suuruse tõstan rubriigi Kontaktid juurde, see on vast kõige otstarbekam koht.

4. Raamatute esitlused

Toomas Siitan: Seltsi loomisest on saanud 20 aastat. Loomulikuks on saanud meie muusikateadlaste rahvusvaheline koostöö autorite ja kirjastustega. Kui keegi oleks seda 20 aastat tagasi öelnud, poleks uskunud. Hea, et täna saame esitleda kolme raamatut: Res Musica IV (koostaja Žanna Pärtlas), Composition as a Problem VI (koostaja Mart Humal) ja Encapsulated Voices. Estonian Sound Recordings from the German Prisoner-of-War Camps in 1916–1918 (koostaja Jaan Ross).

Žanna Pärtlas: Aastaraamatu Res Musica neljas number on seotud etnomusikoloogia valdkonnaga. Eesmärk oli avaldada nii Eestis elavate enomusikoloogide kui välisautorite artikleid. Seetõttu on kogumik kakskeelne (eesti ja inglise keeles) ning sisaldab vastavalt kas inglise või eestikeelseid resümeesid. Läbivat teemat kogumikus ei ole, kuid sisulisi kokkupuutepunkte leidub. Artiklid jagunevad kolmeks. Kõigepealt traditsioonilise muusika eksisteerimise kaasaegsed vormid (folkloori stiliseerimisest kaasaegses vormis). Teiseks seto rahvalaulu käsitlevad artiklid. [Žanna Pärtlas teeb siinkohal ülevaate autoritest ja teemadest]. Kolmandaks Urve Lippuse artikkel klaverist Eesti kodus ehk kodumusitseerimisest. Kogumik sisaldab ka arvustusi ja kroonika rubriiki. Suur tänu Anu Schaperile ja Urve Lippusele kogumiku toimetamise eest, samuti tänu keeletoimetajatele, küljendajale ja kõigile retsensentidele, kes kindlasti tõstsid kogumiku teaduslikku taset.

Mart Humal: Alustasime sarjaga Composition as a Problem 1997. aastal. Uus, järjekorras kuues number sisaldab 2010. aasta oktoobris toimunud Kuuenda Rahvusvahelise Muusikateooria Konverentsi valitud ettekandeid. Mitmed sama konverentsi ettekannetest said avaldatud juba eelmisel aastal Res Musica kolmandas numbris. Kogumikus on neli sektsiooni. Esimese sellest ja kõige mahukama moodustab Timothy Jacksoni käsitlus Schenkeri kommentaaridest Reinhard Oppeli mõningatele teostele. Teine osa on Chopini ja kolmas Schumanni muusika analüüs. Viimane alaliik sisaldab kahte uurimust Sibeliusest. [Mart Humal loetleb autoreid ja teemasid lähemalt]. Kogumiku lõpus on ära toodud ka 4.-6. teooriakonverentsi täielikud programmid.

[Jaan Ross teeb Böhlau kirjastuselt ilmunud raamatu Encapsulated Voices. Estonian Sound Recordings from the German Prisoner-of-War Camps in 1916–1918 koostajana ülevaate selle sisust ja artiklite autoritest. Ta lisab ka, et raamatut saab tellida otse kirjastusest ja see käib lihtsalt.]