Res Musica 1 / 2009

Res Musica nr 1/2009 sisaldab muusikaloo-teemalisi uurimusi. Artiklivalimiku algtõukeks oli 2007. aastal Tartu Ülikooli Raamatukogus toimunud konverents “Ülikooli muusikadirektori amet 200″ ja keskseks teemaks muusikaelu või muusika uurimine Läänemeremaade ülikoolides 19. sajandil. Lisatud on mõned selle teemaga haakuvad üldisemad artiklid.

Loe või laadi alla aastaraamatu Res Musica 1. number tervikuna siit: resmusica01_2009
Allpool leiate kogumiku artiklid ka eraldi failidena.

Sisukord

Toimetuselt (lk 7) (Loe siit: Toimetuselt)

Toomas Siitan
Baltisaksa ja eesti kultuuriruum 19. sajandi teise poole Eesti- ja Liivimaal: kooriseltsid ja identiteedikujundus (lk 9–19) (Loe siit: Siitan)
Resümee/Zusammenfassung: Der baltendeutsche und estnische Kulturraum im Estland und Livland der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Gesangvereine und Identitätsbildung (Zusammenfassung Toomas Siitan)

Martin Loeser
Akadeemilised muusikaõpetajad Läänemere piirkonna ülikoolides: ühe ametikoha loomisest ja kujundamisest 19. sajandil võrdlevas perspektiivis (tõlkinud Anu Sõõro) (lk 21–28) (Loe siit: Loeser)
Resümee/Zusammenfassung: Akademische Musiklehrer und Musikdirektoren an Universitäten des Ostseeraums: Überlegungen zur Etablierung und Ausgestaltung eines Amtes im 19. Jahrhundert (Zusammenfassung Martin Loeser)

Geiu Rohtla
Muusikaõpetaja koht Tartu ülikoolis 1803–1807 (lk 29–38) (Loe siit: Rohtla)
Resümee (tõlkinud Anu Sõõro) / Zusammenfassung (übersetzt von Anu Sõõro): Die Stelle des Musiklehrers an der Universität Tartu 1803–1807 (Zusammenfassung Geiu Rohtla)

Andreas Waczkat
Friedrich Konrad Griepenkerl (1782–1849), Braunschweigi Collegium Carolinumi professor ja Braunschweigi Lauluakadeemia esimene direktor (tõlkinud Anu Sõõro) (lk 39–45) (Loe siit: Waczkat)
Resümee/Zusammenfassung: Friedrich Konrad Griepenkerl (1782–1849) – Professor am Braunschweiger Collegium Carolinum und erster Direktor der Braunschweiger Singakademie (Zusammenfassung Andreas Waczkat)

Karl Traugott Goldbach
Arthur von Oettingen ja tema orthotonophonium oma aja kontekstis (tõlkinud Anu Sõõro, toimetanud Mart Humal) (lk 47–69) (Loe siit: Goldbach)
Resümee/Zusammenfassung: Zwischen Experiment und Spekulation – Anmerkungen zum musiktheoretischen Denken von Arthur von Oettingen (Zusammenfassung Karl Traugott Goldbach)

Seija Lappalainen
Fredrik Pacius ja Richard Faltin – kaks saksa muusikut Soome muusikaelu rajamas (tõlkinud Merike Vaitmaa) (lk 71–84) (Loe siit: Lappalainen)
Resümee/Zusammenfassung: Fredrik Pacius und Richard Faltin – zwei Universitätsmusikdirektoren in Helsinki (Zusammenfassung Seija Lappalainen)

Fabian Dahlström
„Piae cantionese” traditsioon Soomes 1616–1900 (tõlkinud Anu Sõõro) (lk 85–99) (Loe siit: Dahlstrom)
Resümee/Zusammenfassung: Die finnische Piae-Cantiones-Tradition 1616–1900 (Zusammenfassung Fabian Dahlstrom)

Arvustus
Aleksander Pulver: Jaan Ross, Kaksteist loengut muusikapsühholoogiast (Tartu, 2007) (lk 101–102) (Loe siit: Pulver)

Kommentaar
Mart Humal: Kommentaar Oettingeni ortotonofooniumi häälestuse kohta (lk 103–108) (Loe siit: Humal)

Kroonika
Anu Paulus: Muusikateadusliku elu kroonika 2004–2008 (lk 109–112) (Loe siit: Kroonika)

Autorid (lk 113) (Loe siit: Autorid)

  • Rubriigid

  • Arhiiv

  • Intranet