Res Musica 7 / 2015

Res Musica seitsmes number põhineb 2014. aasta 8.–11. jaanuarini Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning Pärnu Keskraamatukogus peetud seitsmenda rahvusvahelise muusikateooria konverentsi valitud ettekannetel. Konverentsi teemaks oli muusikaline vorm, mis mitmeplaanilise nähtusena on teose muusikalise struktuuri üks raskemini tõlgendatavaid aspekte. Kuna vorm moodustub muusikas paljude, kuid erinevat laadi elementide koosmõju tulemusena, tekib alati küsimus vormilise struktuuri peamistest mõjutajatest. Kas mingi vaadeldava üksuse vormiline tähendus tuleneb mainitud üksuse asukohast teose ajalises tervikstruktuuris, nagu väidab funktsionaalne vormiteooria, või hoopis mainitud üksuse suhtest etalonstruktuuriga, nagu väidab näiteks dialoogilise vormi teooria?Tänapäeval on aina suuremat mõjujõudu omandamas just viimasena mainitud vaade, millest annab tunnistust teose vormilise struktuuri käsitlemine deformatsioonina. Teisisõnu, vormi väljenduslik sisu ehk selle võime kuulajat kõnetada peitub peamiselt selle potentsiaalis etaloni genereeritud muusikaliste ootustega mängida ja nendega dialoogi astuda. Ka käesolevat kogumikku alustavad vormilisi erisusi ehk deformatsioone käsitlevad artiklid. Kogumiku esimene uurimus, Steven Vande Moortele artikkel keskendub ebatavaliselt käituvatele kõrvalteemadele. Kõrvalpartii ambivalentne artikuleerimine ekspositsioonis ja selle vormilised järelmid on käsitluse all ka järgmises, Charity Lofthouse’i artiklis Šostakovitši neljanda sümfoonia I osast ja eriti selle seostest Mahleriga.

Aare Tool uurib üheosalisi vorme Heino Elleri, Eduard Tubina ja Eduard Oja kammermuusikas, keskendudes nn. mitmemõõtmelisele vormile, mille alaosade ja neist moodustuva tervikstruktuuri tõlgendamisel ei ole võimalik lähtuda vaid ühest vormietalonist.

Järgnevas kolmes artiklis on fookuses vormi kujundavad aspektid. Michael Oravitzi artiklis demonstreeritakse meetrilise profiili ehk individualiseeritud meetrilisel struktuuril põhineva vormilõigu mõiste kaudu meetrumi mõju tervikvormi moodustumisele Debussy prelüüdides. Ildar Khannanovi uurimuses keskendutakse vormilist deformatsiooni mõjutavatele aspektidele Sergei Rahmaninovi etüüd-piltides op. 39, nr. 5 ja 6. Cecilia Oinas läheneb oma artiklis Mendelssohni klaveritriole c-moll aga esitaja perspektiivist, rõhutades traditsiooniliselt ebaolulisena käsitatud e. sekundaarsete parameetrite rolli vormiliselt ambivalentsetele kohtadele interpretatsiooniliste lahenduste otsimisel.

Kogumiku lõpetavad kaks käsitlust 18. sajandi muusikast, milles keskendutakse helikõrgusliku struktuuri vormiloovale rollile. David Lodewyckxi artikkel tutvustab 18. sajandil galantses stiilis käibele tulnud uut tüüpi kadentse, nn. Marpurgi galantseid kadentse eriti Mozarti muusikas, ning seda, kui teadlikult ja läbimõeldult heliloojad neid kadentse oma loomingus kasutasid. Stephen Slottow’ uurimus harmoonilistest sekventsidest Mozarti klaverisonaadi F-duur KV 280 I osas on aga analüütiline case study, mille tulemusi kasutatakse ühtlasi Heinrich Schenkeri seisukohtadega polemiseerimiseks.

Analoogiliselt Res Musica varasemate numbritega on kõik siin avaldatavad artiklid anonüümselt retsenseeritud oma ala väljapaistvate spetsialistide poolt, kellele kuulub ka koostaja Kerri Kotta sügav tänu.

Loe või laadi alla aastaraamatu Res Musica 7. number tervikuna siit: resmusica07_2015
Allpool leiate kogumiku artiklid ka eraldi failidena.

Sisukord

Saateks koostajalt 5
Editor’s Preface 7

Steven Vande Moortele
Turning Inward – Turning Outward – Turning Around: Strong Subordinate Themes in Romantic Overtures (loe siit) 9
Sisse-, välja- ja ümberpöörduvad „tugevad” kõrvalteemad romantilistes avamängudes (resümee) 31

Charity Lofthouse
Mahlerian Quotations, Thematic Dramaturgy, and Sonata Form in the First Movement of Shostakovich’s Fourth Symphony (loe siit)32
Mahleri tsitaadid, temaatiline dramaturgia ja sonaadivorm Šostakovitši neljanda sümfoonia I osas (resümee) 51

Aare Tool
One-Movement Form in the Chamber Music of Heino Eller, Eduard Tubin, and Eduard Oja (loe siit) 53
Üheosaline vorm Heino Elleri, Eduard Tubina ja Eduard Oja kammermuusikas (resümee) 67

Michael Oravitz
Meter as a Formal Delineator in Two Debussy Préludes (loe siit) 69
Meetrum vormilise piiritlejana Debussy kahes prelüüdis (resümee) 82

Ildar Khannanov
Function and Deformation in Sergei Rachmaninoff’s Etudes-Tableaux op. 39, Nos. 5 and 6 (loe siit) 84
Vormifunktsioonid ja vormiline deformatsioon Sergei Rahmaninovi etüüd-piltides op. 39, nr. 5 ja 6 (resümee) 104

Cecilia Oinas
The Role of Secondary Parameters in Musical Shaping: Examining Formal Boundaries in Mendelssohn’s C minor Piano Trio from the Performer’s Point of View (loe siit) 105
Sekundaarsete parameetrite roll muusika kujundamisel: Mendelssohni klaveritrio c-moll vormiliste liigenduskohtade esitajaperspektiivist teostatud vaatlus (resümee) 115

David Lodewyckx
Marpurg’s Galant Cadence in Mozart: Theoretical Perspectives, Formal Implications and Voice leading (loe siit) 116
Mozart ja Marpurgi galantsed kadentsid: teoreetilised perspektiivid, vormiline mõju ja häältejuhtimine (resümee) 127

Stephen Slottow
Sequences in Mozart’s Piano Sonata, K. 280/I (loe siit) 28
Harmoonilised sekventsid Mozarti klaverisonaadi F-duur KV 280 I osas (resümee) 143

ARVUSTUSED

Andreas Kalkun: Igal linnul oma laul: Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku laulud muutumistes 144
Jeffers Engelhardt. Singing the Right Way. Orthodox Christians and Secular Enchantment in Estonia. Oxford: Oxford University Press, 2015, 268 lk.

Toomas Siitan 147
Mart Jaanson. Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistuse ladinakeelse normteksti grammatiline, teoloogiline ja muusikaline liigendamine. Dissertationes theologiae universitatis Tartuensis 30, Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014, 371 lk.

Ave Mattheus: Luubi all muusikakriitika 150
Maris Kirme (koost., toim.). Peatükke eesti muusikakriitikast enne 1944. aastat. Acta Universitatis Tallinnensis Artes, Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2014, 389 lk.

IN MEMORIAM

Urve Lippus 1950–2015 154
Urve Lippus 1950–2015, English version (translated by Kaire Maimets-Volt) 155

KROONIKA 156

AUTORID / AUTHORS 158

ARTIKLITE ESITAMINE 161

ARTICLE SUBMISSION 164

  • Rubriigid

  • Arhiiv

  • Intranet