Res Musica 5 / 2013

Seekordne Res Musica aastaraamat on mitmes mõttes eriline. Kõigepealt ilmub esmakordselt eesti keeles kogumik, milles kõik artiklid on pühendatud ühele või teisele muusikateatri uurimise aspektile. Esindatud on ajalugu (Anu Schaper Mederi ooperi „Kindlameelne Argenia” ettekandest 1680. aastal Tallinnas, teose taustast ning Mederi ambitsioonidest; Agnes Toomla Estonia teatri ooperi- ja operetialasest tegevusest Saksa okupatsiooni päevil 1941–1944), lavastuse või etenduse analüüsid Eesti ja rahvusvaheliste näidetega minevikust (Christian Schaper Richard Straussi „Roosikavalerist” muusika, libreto ja režii valguses; Maarja Kindel eesti esimese kutselise ooperilavastaja Hanno Kompuse Wagneri- ja Tšaikovski-tõlgendustest; Maris Pajuste Erkki-Sven Tüüri „Wallenbergist” teosena ja Dmitri Bertmani lavastusena; Anneli Saro ja Kristel Pappel Jüri Reinvere ooperist „Puhastus” ja selle lavastusest Soome Rahvusooperis) ning lõpuks ka publiku-uurimus (Hedi-Liis Toome Tartu ooperi- ja muusikalipublikust). Artiklites otsitakse muusika ja teatri ühisosa ning teisalt ka metoodikat, kuidas seda tulemuslikult uurida. Nii on mitmel juhul esikohal teose ja lavastuse analüüsi ühendamine. Nagu ütleb üks kaasaegse teatriteaduse suurkujusid, Erika Fischer-Lichte kogumiku eessõnaks valitud intervjuus, on muusikateatri uurimine viimastel aastakümnetel arenenud jõudsalt edasi ning just muusika- ja teatriteaduse ühistegevuses näeb ta edaspidist suurt potentsiaali.Siit tulenebki kogumiku teine iseärasus: see on valminud koostöös Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse osakonnaga. Esmajoones olen palju tänu võlgu professor Anneli Sarole innustavate ja harivate vestluste ning optimistliku suhtumise eest koostöö võimalustesse. Alati on asjatundlikku abi osutanud Luule Epner, Madli Pesti, Riina Oruaas – loodan väga, et meie mõttevahetused jätkuvad.

Kolmandaks, kogumik on omamoodi work in progress, sest autorite seas on ka doktorante, noori magistreid, isegi üks magistrant.

Numbri koostaja ja ülaltoodud tutvustuse autor on muusikateadlane Kristel Pappel. Numbri tutvustus tervikuna on ära tootud Sisukorra järel rubriigis Saateks koostajalt.

Loe või laadi alla aastaraamatu Res Musica 5. number tervikuna siit: resmusica05_2013
Allpool leiate kogumiku artiklid ka eraldi failidena.

Sisukord

Saateks koostajalt

MUUSIKATEATRI UURIMISPERSPEKTIIVIDEST I

Kristel Pappel
Intervjuu Erika Fischer-Lichtega (loe siit)

AJALUGU

Anu Schaper
Poliitiline Argenia: Johann Valentin Mederi ooper „Kindlameelne Argenia” omaaegsete sündmuste taustal
The political Argenia: the opera Die beständige Argenia by Johann Valentin Meder against the background of the political events of its time (abstract)

Agnes Toomla
Estonia teatri ooperi- ja operetilavastused Saksa okupatsiooni ajal (1941–1944): teatri toimimine, repertuaar ja retseptsioon
Opera and operetta productions at the Estonia Theatre during the German occupation in 1941–1944: operation, repertoire and reception (abstract)

LAVATÕLGENDUSED

Christian Schaper
„Aeg, see ei muuda ju midagi asjade juures” Muusika, teksti ja režii suhtest Hugo von Hofmannsthali ja Richard Straussi „Roosikavaleris”
“Time, it won’t alter matters, after all”
On the relation between music, libretto and stage direction in Der Rosenkavalier by Hugo von Hofmannsthal and Richard Strauss (abstract)

Maarja Kindel
Stiilitundlik lavastaja Hanno Kompus ooperite „Tristan ja Isolde” ning „Jevgeni Onegin” näitel
Hanno Kompus as a style-sensitive opera director: the cases of Tristan und Isolde and Eugene Onegin (abstract)

Maris Pajuste
Erkki-Sven Tüüri ooperi „Wallenberg” muusikalisest dramaturgiast ja selle seostest lavalise interpretatsiooniga
The musical dramaturgy of Erkki-Sven Tüür’s opera Wallenberg and its connections with the stage interpretation (abstract)

Kristel Pappel, Anneli Saro
Jüri Reinvere ooper „Puhastus” kultuuri-, teatri- ja muusikateaduslikus perspektiivis
Jüri Reinvere’s opera Puhdistus (Purge): Perspectives from cultural studies, theatre research and musicology (abstract)

PUBLIK

Hedi-Liis Toome
Ooperi- ja muusikalilavastuste publiku teatrikülastuse põhjused ning etenduse vastuvõtt Vanemuise muusikalavastuste näitel
The reasons for attending performances of operas and musicals and the reception of these genres at the Vanemuine theatre (abstract)

MUUSIKATEATRI UURIMISPERSPEKTIIVIDEST II

Clemens Risi
Ooperi etendamine – uute analüütiliste lähenemisviiside otsinguil

ARVUSTUSED

Maarja Kindel
Allan Vurma. Mati Palm. Slancio della voce. [Tallinn]: Eesti Teatriliit, 2012, 438 lk.

Jaan Ross: Doktoriväitekiri ooperilibretodest
Антон Кюналь. Специфика оперного либретто как текста: на примере опер на библейские сюжеты (Россия, вторая половина XIX в.). Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 14, 2012, 234 lk.

Toomas Siitan
Andrew Shenton (ed.). The Cambridge Companion to Arvo Pärt. Cambridge: University Press, 2012, 250 lk.

Aare Tool
Kerri Kotta. Tonaalstruktuurid. Harmooniaõpik edasijõudnutele. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2012, 172 lk.

Timo Virtanen: Eduard Tubina „Kogutud teoste” köidetest I/I (sümfooniad nr. 1 ja 2) ning I/VII (orkestrisüidid)
Eduard Tubin. Kogutud teosed. I seeria, I köide: Sümfoonia nr. 1, sümfoonia nr. 2 („Legendaarne”). Partituur, toimetanud Lauri Sirp ja Toomas Trass, Tallinn/Stockholm: Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing / Gehrmans Musikförlag, 2012, 336 lk.
Eduard Tubin. Kogutud teosed. I seeria, VII köide: Orkestrisüidid. Partituur, toimetanud Kerri Kotta, Tallinn/Stockholm: Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing / Gehrmans Musikförlag, 2012, 273 lk.

KROONIKA

Anu Veenre: Muusikateadusliku elu kroonikat 2012/2013

AUTORID

ARTIKLITE ESITAMINE

Fotod

  • Rubriigid

  • Arhiiv

  • Intranet